Nabídka auditorských služeb

Rozsah auditorských služeb

 • statutární audit dle českých standardů

 • audit dle IAS a IFRS

 • komplexní poradenství v oblastech účetnictví, přeměn společností, zavádění informačních systémů

I. Základní cíle auditu

V souladu s § 14 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a v návaznosti na předpisy Komory auditorů ČR je audit prvotně zaměřen na ověření, zda informace uvedené v účetní uzávěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konkrétní společnosti.

Jde tedy o ověření, zda účetní uzávěrka byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů tak, aby bylo dosaženo věrného zobrazení stavu majetku, závazků a vlastního kapitálu společnosti a výsledku jejího hospodaření.

Zároveň je ověřováno, zda účetnictví je vedeno úplně, správně a průkazným způsobem. Současně auditor ověřuje úplnost účetní závěrky, zda účetní závěrka tvoří nedílný celek sestávající z:

 • Rozvahy (bilance)

 • Výkazu zisku a ztráty

 • Přílohy vysvětlující a doplňující informace uvedené v účetních výkazech


O průběhu auditu vede auditor spis, ve kterém jsou zaznamenány všechny zjištěné významné skutečnosti. Právo nahlížet do spisu mají pouze pověření pracovníci Komory auditorů ČR, soud, příp. orgány činné v trestním řízení.

Výstupem auditu je zpráva o auditu obsahující výrok, který vyjadřuje názor, ke kterému dospěl auditor při ověřování účetní uzávěrky včetně jeho odůvodnění a názor na finanční situaci společnosti. Auditor také ověřuje, zda výroční zpráva je v souladu s účetní uzávěrkou.

Auditor je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním auditorských služeb.

II. Praktické zaměření auditu

1. Základní cíl

Základním cílem komplexního auditu statutární účetní uzávěrky společnosti za příslušný rok k ověření stavů majetku, závazků, finanční situace a výsledku hospodaření vykázaných v soustavě účetních výkazů, jejich přílohy a zhodnocených ve Výroční zprávě společnosti.

Dále dle požadavku klienta i ověření konsolidačního reportu mateřské společnosti.


Komplexní audit statutární účetní uzávěrky proto zahrnuje:
 • Audit účetní závěrky k 31. prosinci běžného roku (příp. k jinému rozvahovému dni)

 • Ověření Výroční zprávy

 • Provádění průběžného auditu, dohledu nad inventurami a poskytování účetního poradenství v průběhu roku

 • Ověření konsolidačního reportu

Postup auditu je zpracován tak, aby audit byl vysoce efektivní a umožňoval předávání znalostí a zkušeností jednotlivých členů týmu každému klientovi. Proto se soustřeďujeme na hlavní oblasti činnosti, které ovlivňují finanční situaci a hospodaření celé společnosti.

Analyzujeme nejen jednotlivé položky výnosů, nákladů, majetku a závazků, ale i systémy jejichž prostřednictvím jsou podnikatelské transakce promítány do účetnictví.

Naším cílem je poskytovat také zpětnou vazbu pro operativní i strategická rozhodnutí, která bude společnost přijímat během svého budoucího rozvoje.

Při provádění auditu předpokládáme spolupráci nejen s pracovníky úseku účetnictví, ale také s dalšími odbornými útvary, abychom Vám mohli poskytnout komplexní služby postihující veškeré aspekty Vaší činnosti.

2. Účinnost vnitřního kontrolního sysstému

Audit roční účetní závěrky není jen ověřením závěrečných a konečných účetních údajů, ale je také příležitostí k ověření účinnosti a kvality vnitřního kontrolního systému. Informační kontrolní systém každé společnosti se průběžně vyvíjí, což přináší nové nároky na jeho kvalitu a spolehlivost.

Naši auditoři i ostatní jejich spolupracovníci mají dlouholeté zkušenosti s  postupy při zdokonalování účetních systémů, oponenturou k implementaci informačních systémů, jakož i se zaváděním controllingu a interního auditu

3. Kontroly rutinních operací

Významným předmětem zájmu vedoucích pracovníků je účinnost a kvalita vnitřních kontrol rutinních operací a postupů.

Proto součástí auditu je rovněž vyhodnocení úrovně těchto kontrol a zpracování návrhů ke zlepšení tak, aby výsledkem rutinních operací a postupů byly včasné informace k určení problémových oblastí a příprava opatření k odstranění možných rizik.

4. Průběžné poradenství

Nezbytnou součástí komplexního auditu je také poradenství v průběhu roku. Jedná se nejen o řešení různých metodických otázek, ale také získávání stanovisek finančních úřadů, poradenských sborů Komory auditorů ČR i zásadních řešení metodických problémů na Ministerstvu financí ČR.

III. Auditorský tým

Soubor pracovníků, ze kterého je možno sestavovat auditorský tým v návaznosti na konkrétní potřeby tvoří:

 • Odpovědný auditor ing. Miroslava Krčmová
 • Auditor – účetní expert,
 • Asistenti

Auditorský tým je tedy možno sestavit vždy tak, aby plně odpovídal rozsahu prací dle požadavku objednatele a současně byly v plném rozsahu zabezpečeny dohodnuté cíle. Auditorský tým se skládá z pracovníků s dlouholetými zkušenostmi s auditem významných společností (KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., GAMA GROUP a.s., BBB holding a.s. Karlovarské minerální vody a.s., Poděbradka a.s., HBSW a.s., ABB Brno, ADAMOV Systems a.s., JMP Brno, Mars Svratka a.s. , Moravostav a.s. ZEVETA Bojkovice, a.s., KOVOPROJEKTA a.s. a p.) i pracovníky se zkušenostmi se zajišťováním účetních prací v průmyslových, obchodních společnostech i společnostech zajišťujících služby. Auditorský tým, sestavený pro konkrétní společnost, bude v pravidelném kontaktu s příslušnými odbornými pracovníky v průběhu celého roku. V rámci auditu bude spolupráce zintenzívněna nejen na ověřování účetních údajů dle auditorských postupů, ale také na předávání zkušeností z oblasti účetnictví, vnitřního kontrolního systému, informačních technologií a pod.


Jedním z klíčových principů naší činnosti je přesné dodržování dohodnutých termínů. současně jsme však připraveni flexibilně reagovat na změněné požadavky nebo podmínky klienta.  

IV. Výsledky auditu

Průběžný audit

 • ověřování fungování informačního a kontrolního systému

 • účet pověřených pracovníků týmu při fyzické inventarizaci majetku

 • zpráva auditora z průběžného auditu


Závěrečný audit

 • ověření údajů účetní závěrky komplexním auditem

 • ověření údajů Výroční zprávy

 • vydání výroku k auditu roční účetní závěrky

 • ověření konsolidačního reportu

 • zpracování dopisu vedení s případnými návrhy na zlepšení informačního systému


U menších společností probíhá jen jeden audit, který obsahuje všechny složky auditu v rámci závěrečného auditu.


Nahoru
© Ing. Miroslava Krčmová - auditor | created by TimeTree www.timetree.info